Ostutingimused

ÜLDTINGIMUSED
Müügitingimused kehtivad twistshakebaby.com veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Greenhansa OÜ (edaspidi Twistshakebaby.com) vahel
kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta. Twistshakebaby.com kasutajaks registreerides ning toodete ostmiseks kohalduvad
käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
Twistshakebaby.com jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades.
Nimetatud muudatusi kajastatakse Twistshakebaby.com veebilehel.

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE
Twistshakebaby.com müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid. Twistshakebaby.com ja Klient soovivad kaubelda Twistshakebaby.com veebilehekülje
www.twistshakebaby.com kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Twistshakebaby.com internetipoes tellimust vormistades
ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
Twistshakebaby.com ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Greenhansa OÜ arvelduskontole.

HINNAD
Kõik Twistshakebaby.com veebipoes olevad hinnad on Eurodes (EUR) ja sisaldavad käibemaksu 20%. 
Twistshakebaby.com jätab endale õiguse korrigeerida hindu.  Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist,
siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.
Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE
Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi. Makseid saab sooritada pangalinkide kaudu.
Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, LHV, Krediidipank, Pocopay
Läti pangalingid: Swedbank, SEB, Citadele ja Nordea
Leedu pangalingid: Swedbank, SEB ja Nordea
Soome pangalingid: Nordea, Danske Bank, Pohjola, Ålandsbanken, S-Pankki, Säästonpannki ja Handelsbanken
Makseid saab sooritada ka VISA, MasterCard ja Maestro pangakaardiga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe pärast seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse maksumusest.

KOHALETOIMETAMINE
Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Twistshakebaby.com tellimuse ning annab selle üle
kohaletoimetamiseks oma logistikapartneritele. Twistshakebaby.com veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest. 
Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Twistshakebaby.com´i koheselt enne kauba kohaletoomist.
Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. 
Twistshakebaby.com ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituste ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, 
kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab Twistshakebaby.com üle vaadata toote pakendi. 
Nähtavate vigastuste korral soovitab Twistshakebaby.com kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient,
et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).
Transpordi käigus vigastada saanud tooted, saavad Kliendile asendatud. 
Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

TAGASTAMISÕIGUS
Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata,
kahjustamata ja orginaalpakendis. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup. 
Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressile info@twistshakebaby.com
14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest hetkest. Tagastamisavaldus peab sisaldama: Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. 
Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamise kulud.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest
2 aasta jooksul alates kauba kättesaamisest sellest 6 (kuue) esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse,
et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja. Toote defekti ilmnemisel,
kohustub Klient teavitama Twistshakebaby.com'i probleemist  e-posti aadressil info@twistshakebaby.com ning esitama
järgneva informatsiooni: Kliendi nimi, kontaktandmed ja toote puudus.
Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
Twistshakebaby.com ei vastuta:
Kliendi süül või hoolimatusest tekkinud toote kahjustamise eest. 
Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD
Twistshakebaby.com vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Twistshakebaby.com ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega
tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Twistshakebaby.com ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul,
kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Twistshakebaby.com ei saanud mõjutada ega ette näha.

MUUD TINGIMUSED
Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega,  on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks
Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Twistshakebaby.com'l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.